วัดธรรมยุต จ.เชียงใหม

( บางส่วนจากหนังสือ บูรพาจารย์ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๙ กรกฏาคม ๒๕๔๕ )

 

๑.   พระอาจารย์สิม   พุทธฺจาโร
      (พระญาณสิทธาจารย์)

 

 

วัดถ้ำผาปล่อง   อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม มรณะภาพแล้ว

๒.   หลวงปู่แหวน   สุจิณฺโณ
 ประวัติ / พระธาตุ /

 

 

วัดดอยแม่ปั๋ง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่  ท่านมรณภาพเมื่อ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2528 เวลา 20.55 น. รวมสิริอายุ 99 ปี

๓.   พระอาจารย์คำปัน   สุภัทฺโท
      ( พระครูสุภัทรคุณ)
   

 

 

วัดป่าสันโป่ง  ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มรณภาพแล้ว

๔.   พระอาจารย์เกตุ   วณฺณโก

 

 

วัดเจดีย์หลวง  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มรณะภาำพแล้ว

๕.   พระอาจารย์คำแสน  คุณาลฺงกาโร

 

 

วัดดอนมูล  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่ มรณะภาพแล้ว

๖.   พระอาจารย์คำผอง  กุสลธโร

 

 

วัดป่าผาแด่น  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ มรณะภาพแล้ว

๗.   พระอาจารย์จันทร์  กุสโล
       (พระพุทธพจน์วราภรณ์)     

  ชีวประวัติ /  ประวัติวัดเจดีย์หลวง /
  มงคลชีวิต /


      
     

  

วัดเจดีย์หลวง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  

๘.   พระอาจารย์เจริญ  ญาณวุฑโฒ     /
      ( พระครูสังวรณโสภณ)

 

 

วัดถ้ำปากเปียง  อ.เชียงดาว   จ.เชียงใหม่  

๙.   พระอาจารย์ทองบัว  ตนฺติกโร
      (  พระครูวิมมลคณาจารย์)

 

 

วัดป่าโรงธรรมสามัคคี  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  

๑๐.   พระอาจารย์หนู  สุจิตโต
        ( พระครูจิตตวิโสธนาจารย์)

  ประวัติ /

 

 

วัดดอยแม่ปั๋ง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม มรณะภาพแล้ว

๑๑.   พระอาจารย์ทองอินทร์  กุสลจิตโต
        ( พระนพีสีพิศาลคุณ)
  
 ประวัติ / พระธาตุหลวงพ่อ /

 

 

วัดสันติธรรม  อ.เมือง จ.เชียงใหม มรณะภาพแล้ว
อายุ ๗๖ ปี พรรษา ๔๖

๑๒.  พระอาจารย์สังข์  สงฺกิจฺโจ    /
       ( พระครูภาวนาภิรัต)

 

 

วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม อายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๕

๑๓.   พระอาจารย์บุญจันทร์  จันทวโร

  ชีวะประวัติ / สถานที่จำพรรษา / ภาคผนวก

 

 

วัดถ้ำผาผึ้ง  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ มรณะภาพแล้ว

๑๔.   พระอาจารย์เปลี่ยน  ปญฺญาปทีโป     /

 

 

วัดอรัญญวิเวก   อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  

๑๕.   พระอาจารย์ประสิทธิ์  ฉนฺฑคโม

 

 

สำนักสงฆ์ป่าเมี่ยง  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันพักอยู่วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

๑๖.   พระอาจารย์ประสิทธิ์  ปุญฺญมากโร      /

       

 

 

วัดป่าหมู่ใหม่   อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม อายุ ๖๗ ปี พรรษา ๔๖

๑๗.   พระอาจารย์จำรัส  จิตวโส

 

 

วัดป่าอาจารย์มั่น  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันพำนักที่ วัดพระศรีมหา ธาตุ บางเขน

ที่วัดป่าอาจารย์มั่น ปัจจุบันมีพระอาจารย์ วิชิต โสภโณ

รักษาการเจ้าอาวาส

 

๑๘.   พระอาจารย์สุวัฒน์   อาจาโร

 

 

วัดป่าวัฒนาราม  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม  

๑๙.   พระอาจารย์ไพโรจน์  วิโรจโน

 

 

สำนักสงฆ์ดอยปุย  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  

๒๐.  พระอาจารย์ทองแดง  วรปญฺโญ      /

 

วัดพระเจ้าตนหลวง   ถนนแม่ริม-พระบาทสี่รอย  บ้านสันป่าตึง ต.สันป่ายาง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  

๒๑.    พระอาจารย์บุญหนัก   ถาวโร

 

 

สำนักสงฆ์ดอยอ่างขาง  บ้านคุ่ม อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  

๒๒.   พระอาจารย์เดช  เตชะวัณโณ

 

 

วัดป่าบ้านผาเด็ง   ต.ป่าแป๋   อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  
     
     
     

HOME