รายชื่อวัดวัดสายธรรมยุติบางส่วน จ.อุบลราชธานี  

1.    พระอาจารย์ปิ่น  ปญฺญพโล

 

วัดป่าแสนสำราญ  จ.อุบลราชธานี มรณะภาพแล้ว

2.    พระอาจารย์ทองรัตน์  กนฺตสีโล

 

วัดป่าบ้านคุ้ม  จ.อุบลราชธานี มรณะภาพแล้ว

3.    พระอาจารย์โทน  กนฺตสีโล
       (พระครูพิศาลสังฆกิจ)

 

วัดบูรพา  จ.อุบลราชธานี มรณะภาพแล้ว

4.    พระอาจารย์ดี  ภทฺฑิโย

 

วัดป่าหิมพานต์  อ.กุดข้า่วปุ้น  จ.อุบลราชธานี

5.    พระอาจารย์บุญมี  โชติชาโล
       (พระภาวนาพิศาลเถระ)

 

วัดสรรประสานสุข  จ.อุบลราชธานี

6.    พระอาจารย์ชา  สุภทฺโท
       (พระโพธิญาณเถร)

 

วัดหนองป่าพง  จ.อุบลราชธานี มรณะภาพแล้ว

7.    พระอาจารย์สาย  จารุวณฺโณ

 

วัดป่าหนองยาว จ.อุบลราชธานี

8.    พระอาจารย์กิ  ธมฺมุตฺรโม

 

วัดป่าสนามชัย  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

9.    พระอาจารย์จันทร์  อินฺฑวิโร
       (พระครูบรรพตวรกิจ)

 

วัดบึงเทหลวง  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี

10.  พระอาจารย์มหาอมร  เขมจิตฺโต
       (พระมงคลกิตติธาดา)

 

วัดป่าวิเวก  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี

11.  พระอาจารย์โชติ  อาภคฺโค

 

วัดภูเขาแก้ว  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

12.  พระอาจารย์เลี่ยม จิตธมฺโม
       (พระวิสุทธิสังวรเถร)

 

วัดหนองป่าพง  อ.วาริน  จ.อุบลราชธานี

13.  พระอาจารย์สวัสดิ์  ทสฺสนิโย
       (พระสิริธรรมวงศาจารย์)

 

วัดใต้พระองค์เจ้าตื้อ  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

 

 

14.  พระอาจารย์สมบุญ  ขนฺติโก

 

วัดดอนธาตุ  อ.พิบุลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

15.  พระอาจารย์สีทน  กมโล
       (พระครูกมลภาวนากร)

วัดสิรินธรวราราม อ.ศรีเชียงใหม่  จ.อุบลราชธานี
HOME