วัดธรรมยุต จ.ตาก

( จากหนังสือ บูรพาจารย์ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๙ กรกฏาคม ๒๕๔๕)

 

๑.    พระอาจารย์บุญช่วย ปุญญวันโต

 

วัดป่ารวมไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก    

๒.    พระอาจารย์เด่น นันทิโย

สำนักสงฆ์มูเซอห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก    
       
       
       

HOME