รายชื่อวัดธรรมยุติบางส่วน จ.สุรินทร์    

๑..    พระอาจารย์ดูลย์  อตฺโล
       (พระราชวุฒาจารย์)

 

วัดบูรพาราม  จ.สุรินทร์ มรณะภาพแล้ว
 

๒.    พระโพธินันทมุนี
       ( พระอาจารย์สมศักดิ์ ปัณฑิโต)

 

         

2.    พระอาจารย์สาม  อภิญฺจโน

 

วัดป่าไตรวิเวก  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ มรณะภาพแล้ว

3.    พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล
       (พระครูภาวนาวิทยาคม)

 

วัดเขาศาลา  อ.บัวเซต  จ.สุรินทร์

4.    พระอาจารย์กิม  ทีปธมฺโม

 

วัดป่าดงดู  อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

5.    พระอาจารย์คืน  ปสนฺโน

 

วัดป่าบวรสังฆาราม  อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
HOME