วัดสายธรรมยุติบางส่วน จ.สกลนคร          

อ.เมือง

 

๑.    พระอาจารย์มหาทองสุก สุจิตโต
           (พระครูอุดมธรรมคุณ)

 

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
 

๒.    พระอาจารย์คำดี  ปณฺโญภาโส
              (พระรัชมงคลนายก)

 

  วัดป่าสุทธาวาส  อ.เมือง จ.สกลนคร      
 

๓.    พระอาจารย์มหาพรหมา จัตตภโย
       ( พระครูอภัยธรรมสุนทร)

 

  วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร      
 

๓.    พระอาจารย์คำฟอง  เขมจาโร
       (พระครูพิพิธธรรมสุนทร)

 

  วัดป่าศรีสำราญ  อ.เมือง  จ.สกลนคร      
  ๔.    พระอาจารย์พรหมา  จตฺตภโย
       (พระครูอภัยธรรมสุนทร)
  วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.  สกลนคร      
 

๕.    พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

 

  วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร      
 

 

 

         
 

อ.พรรณานิคม

 

         
 

๑.    พระอาจารย์ฝั้น  อาจโร

 

  วัดป่าอุดมสมพร  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร      

 

 

๒.    พระอาจารย์พยุง  ชวนปญฺโญ
       (พระครูสุทธธรรมาภรณ์)

 

วัดป่าบ้านหนองผือ  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

 

๓.    พระอาจารย์ผาง  โกสโร

 

  วัดภูหินแตก  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร      
 

๔.    พระอาจารย์เขื่ยม  โสรโย

 

  วัดถ้ำขาม  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร      
 

๕.    พระอาจารย์บุญหนา  ธมฺทินฺโน

 

  วัดป่าโสตถิผล  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร      
 

๖.    พระอาจารย์แปลง  สุนฺทโร
       (พระครูอุดมธรรมสุนทร)

 

  วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร      
 

๗.    พระอาจารย์กว่า  สุมโน

 

  วัดป่ากลางเนินกู่  บ้านกุดอ้อม อ.พรรณานิคม 
 จ.สกลนคร
     
 

๘..   พระอาจารย์กู่  ธมฺมทินโน

 

  วัดป่ากลางโนนกู่ บ้านกุดอ้อม  อ.พรรณานิคม   จ.สกลนคร      
 

๙.    พระอาญาครู ดี

 

  วัดป่าบ้านม่วงไข่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร      
             
             
 

อ.สว่างแดนดิน

 

         
 

๑.     พระอาจารย์สิงห์ทอง  ธมฺฆวโร

 

  วัดป่าแก้วชุมพล  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๑.    พระอาจารย์อุ่นหล้า  ฐิตธมฺโม

 

  วัดป่าแก้วชุมพล  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๒.    พระอาจารย์บุญมา  คมฺภีธมฺโม

 

  วัดป่าสีห์พนมประชาคม  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๓.    พระอาจารย์คำบ่อ  ฐิตปญฺโญ

 

  วัดใหม่บ้านตาล  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๔.    พระอาจารย์เคน  เขมาสังโย

 

  วัดหนองว่าน  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๕.    พระอาจารย์สมัย  ทีฆายูโก

 

  วัดป่าโนนแสงทอง  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๖.     พระอาจารย์ประสาร  ปญฺญาพโล
       (พระครูพิศาลปัญญาคม)

 

  วัดคามวาสี  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๗.    พระอาจารย์เกิ่ง  วิทิโต

 

  วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๘.    พระอาจารย์สุพัฒน์  สุขกาโม

 

  วัดประสิทธิ์สามัคคี  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๙.    พระอาจารย์สุภาพ  ธมฺมปญฺโญ

 

  วัดทุ่งสว่าง  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๑๐.   พระอาจารย์อ่อนศรี  ฐานวโร

 

  วัดธรรมมิการาม  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
             
 

๑๒.   พระอาจารย์บุญ ชินวโส
       (พระครูวิมลญาณวิจิตร)

 

  วัดป่าศรีสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๑๓.   พระอาจารย์ลี  จิตธมฺโม
       (พระครูฐิติธรรมญาณ)

 

  วัดเหวลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร      
 

๑๔.   พระอาจารย์พุฒ ยโส
       (พระครูพุฒิวราดม)

 

  วัดคามวาสี อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๑๕.   พระอาจารย์พร  สุมโน

 

  วัดประชานิยม  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
 

๑๖.   หลวงปุ่บุญมา  คัมภีรธัมโม

 

  วัดป่าสีห์พนมประชาคม ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร      
             
 

อ.ส่องดาว

 

         
 

๑.    พระอาจารย์วัน  อุตฺตโม
       (พระครูสังวรวิสุทธเถร)

 

  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม(ถ้ำพวง)  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร      
 

๒.    พระอาจารย์หลอ  นาถกโร

 

  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว   จ.สกลนคร      
 

๓.    พระอาจารย์ก้าน  ฐิติธมฺโม

 

  วัดถ้ำเป็ด  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร      
             
             
 

อ.โคกศรีสุพรรณ

 

         
 

๑.     พระอาจารย์กงมา  จิรปุญฺโญ

 

  วัดดอยธรรมเจดีย์  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร      
 

๒.    พระอาจารย์แบน  ธนากโร
       (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร)

 

  ดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร      
 

๓.    พระอาจารย์อุ่น  กลฺยาณธมฺโม

 

  วัดป่าวิสุทธิธรรม  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร      

๔.    พระอาจารย์อว้าน  เขมโก


.    

วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน) อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร
     

 อ.นิคมน้ำอูน  

 

 
   

๑..    พระอาจารย์บุญพิน  กตปุญโญ
       (พระครูสุวิมลบุญญากร)

 

วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมน้ำอูน   จ.สกลนคร
     
             
             
             
             

อ.อากาศอำนวย

   

 

๑.     พระอาจารย์ผ่าน  ปญฺญาปทีโป

 

วัดป่าประทีบปุญญาราม  อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร

๒.    พระอาจารย์อุ่น  อุตฺตโม
       (พระครูบริบารสังฆกิจ)

 

วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศอำนวย   จ.สกลนคร

๓.    พระอาจารย์สีลา  วิสฺสโร 

 

วัดป่าอิสระธรรม  อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร
   
    

 อ.วานรนิวาส

 

 

๑.   พระอาจารย์แตงอ่อน  กลฺยาณธมฺโม

 

วัดป่าโชคไพศาล  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

๒.  พระอาจารย์เตรียม  ธมฺมธโร
       (พระครูธรรมสารสีลคุณ)

 

วัดป่าคำสำราญ  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
   
   

อ.พังโคน

 

 
 

๑.     พระอาจารย์คำ ยสฺสกุลปุตฺโต 

 

  วัดศรีจำปาชนบท   อ.พังโคน   จ.สกลนคร      
             
             
   อ.เจริญศิลป          
  ๑.  พระอาจารย์คำแหง  ชิตมาโร
       (พระครูสิริธรรมโกศล)    
  วัดศิริราษฎร์วัฒนา  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร      
              
             
             
              
             
             
             
             
             
  .    

 

     
             
              
             
  .            
          มรณะภาำำพแล้ว 13 สค.47 อายุ 62ปี พรรษา 40  
  41.  พระอาจารย์สำเร็จ  ธมฺกาโม          
  .            
             
             
HOME