วัดธรรมยุต จ.ร้อยเอ็ด

( จากหนังสือ บูรพาจารย์ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๙ กรกฏาคม ๒๕๔๙ )

 

๑.    พระครูสารธรรมนิเทศ
       ( พระอาจารย์มา ญาณวโร)

 

 

วัดสันติวิเวก จ.ร้อยเอ็ด    

๒.    พระครูสิริหรรษาภิบาล
        ( พระอาจารย์เพ็ง พุทธธัมโม)

 

 

วัดป่าสามัคคีธรรม จ.ร้อยเอ็ด    

๓.    พระอาจารย์วันดี กุสลธัมโม

 

 

วัดประชาคมวนาราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    

๔.    พระอาจารย์สีโห เขมโก

 

 

วัดป่าศรีไพรวัลย์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    

๕.     พระราชสังวรอุดม
         ( พระอาจารย์ศรี มหาวีโร)

 

วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด    
       
       

HOME