วัดธรรมยุติบางส่วน จ.หนองคาย
         
 

๑.    พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
       (พระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์)

 

     
 

๒.    พระอาจารย์จวน  กุลเชษโฐ

 

วัดเจติยาศิริวิหาร(ภูทอก)  อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย    
 

๓.    พระอาจารย์เหรียญ  วรลาโภ
       (พระสุธรรมคณาจารย์)

 

วัดอรัญญบรรพต  จ.หนองคาย    
 

1.    พระอาจารย์พิชิต  ชิตมาโร

 

วัดหินหมากเป้ง  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย    
 

2.    พระอาจารย์อร่าม รกฺจิตฺโต
       (พระอาจารย์คำไพ  สุสิกฺขิโต)

 

วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย    
 

3.    พระอาจารย์แยง  สุขกาโม

 

วัดเจติยาศิริวิหาร อ.ศรีวิไล  จ.หนองคาย    
 

4.    พระอาจารย์สิงห์  สิริธมฺโม
       (พระครูสิริธรรมานุวัตร)

 

วัดศิริอุปถัมภ์  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย    
 

5.    พระอาจารย์เลิศ  เขมิโย

 

วัดสุวรรณาราม อ.พรเจริญ  จ.หนองคาย    
 

6.    พระอาจารย์คำ  กาญจนวณฺโณ

 

วัดถ้ำบูชา  อ.เซกา  จ.หนองคาย    
 

7.    พระอาจารย์อุทัย  สิริธโร

 

วัดถ้ำพระภูวัว  อ.เซกา จ.หนองคาย    
 

8.    พระอาจารย์ทองพูล  สิริกาโม  
       (พระครูสิริธรรมวัฒน์)

 

วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต)  จ.หนองคาย    
 

9.    พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร

 

วัดป่าดานวิเวกวัดป่าดานวิเวก(แสงอรุณ)  อ.ปากดาด จ.หนองคาย    
 

10.  พระอาจารย์คำตัน  ฐิตธมฺโม

 

วัดป่าดานศรีสำราญ  อ.พรเจริญ  จ.หนองคาย    
 

11.  พระอาจารย์นาค  ปญฺญาวโร

 

วัดป่าอรัญญวาสี  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย    
 

12.  พระอาจารย์ตัน  สุทธิกาโม
       (พระครูสุทธิญาณประยุต)

 

วัดบึงพลาราม  จ.หนองคาย    
 

13.  พระอาจารย์สมภาร  ปญฺญาวโร
       (พระครูปัญญาวรากร)

 

วัดป่าวิเวกพัฒนาราม  อ.พรเจริญ  จ.หนองคาย    
          
 

15.  พระอาจารย์บุญหนัก  ขนฺติโก

 

สำนักสงฆ์ป่าสัก  อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย    
 

16.  พระอาจารย์บัวพา  ปญฺญาภาโส
       (พระครูปัญญาวิสุทธิ์)

 

วัดป่าพระสถิตย์  จ.หนองคาย    
  17.        
 

18.  พระอาจารย์อ่อนศรี  สุเมโธ
       (พระครูสีลขันธ์สังวร)

 

วัดพระงามศรีมงคล จ.หนองคาย    
 

พระอาจารย์สุวรรณ สุจิณโณ

 

วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย    
 

พระอาจารย์จันทร์ เขมปัตโต

 

วัดจันทราราม อ.เมือง จ.หนองคาย    
 

พระอาจารย์มหารักษ์ เรวโต
(พระธรรมไตรโลกาจารย์)

 

     
         
         
         
         
   
HOME