วัดสายธรรมยุติบางส่วน จ.นครราชสีมา

( จากหนังสือบูรพาจารย์ จัดดำเนินงานและจัดพิมพ์โดย มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พิมพ์ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๔๕ )

         
         
 

1.    พระอาจารย์สิงห์  ขนฺตยาคโม
       (พระญาณวิศิษฎ์สมิธิวีราจารย์)

 

วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา มรณะภาพแล้ว  
 

2.    พระอาจารย์มหาพุธ  ฐานิโย
       (พระราชสังวรญาณ)

 

วัดป่าสาลวัน  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มรณะภาพแล้ว  
 

3.    พระอาจารย์บุญมี  ญาณมุนี
       (พระครูญาณโสภิต)

 

วัดป่าสูงเนิน  จ.นครราชสีมา    
 

4.    พรอาจารย์ฑา  จารุธมฺโม

 

วัดถ้ำซับมืด  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา    
 

5.    พระอาจารย์โชติ  คุณสมฺปนฺโน
       (พระเทพสุทธาจารย์)

 

วัดวชิราลงกรณ์  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มรณะภาพแล้ว  
 

6.    พรอาจารย์โกศล  สิรินฺธโร
       (พระธรรมโสภณ)

 

วัดสุทธจินดาวรวิหาร  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มรณะภาพแล้ว  
 

7.    พรอาจารย์สิงห์  สุนฺทธร
       (พระญาณสิทธาจารย์)

 

วัดเทพพิทักษณ์ปุณณาราม  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มรณะภาพแล้ว  
         
         
   

HOME