วัดสายธรรมยุติบางส่วน จ.นครพนม

( จากหนังสือบูรพาจารย์ จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ โดยมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๙ กรกฏาคม ๒๕๔๕ )

         
         
         
 

1.    พระอาจารย์มหาจันทร์  เขมิโย
       (พระเทพสิทธาจารย์)

 

วัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม    
 

2.     พระอาจารย์ทอง  อโสโก

 

วัดป่าเกาะแก้ว อ.ธาตุพนม จ.นครพนม    
 

3.     พระอาจารย์กินรี  จนฺทิโย

 

วัดกันตะศิลาวาส  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม    
 

4.    พระอาจารย์เกิ่ง  อธิมุตฺตโก

 

วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม    
 

5.    พระอาจารย์ตื้อ  อจลธมฺโม

 

วัดอรัญญวิเวก  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม    
 

6.    พระอาจารย์บัว  เตมิโย

 

วัดหลักศิลามงคล  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม    
 

7.    พระอาจารย์คำพันธ์  จนฺทูปโม
       (พระครูอดุลธรรมภาณ)

 

วัดศรีวิชัย  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม    
 

8.    พระอาจารย์หนูบาล จนฺทปญฺโญ
       (พระครูวิรุฬห์ธรรมโอภาส)

 

วัดป่าสันติธรรม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม    
 

9.    พระอาจารย์สุวัฒน์  ญานวโล
       (พระราชสารโกศล)

 

วัดสารภาณนิมิตร  จ.นครพนม    
 

๑๐.   ลวงปู่อวน ปคุโณอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าจันทิยาวาส ต.นามะเขือ
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
มรณะภาพแล้ว พระราช ทานเพลิงศพ ๑๕ พ.ค.๔๘  
 

๑๑.   พระอาจารย์วัง ธิติสาโร

 

ถ้ำชัยมงคล ภูลังกา อ.บ้านแพง จ.นครพนม    
         
         
         
                 HOME