วัดสายธรรมยุติบางส่วน จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

( จากหนังสือ บูรพาจารย์ จัดพิมพ์โดยมุลนิธิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พิมพ์ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๔๕)

 

 

 

๑.    พระอาจารย์ มหาอินทร์  ถิรเสวี
       ( พระเทพบัณฑิต)

 

 

 

 

วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น

 

 

 

๒.    พระอาจารย์นิล  มหฺนตปญฺโญ

 

 

 

วัดป่าสุมนามัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

มรณภาำพแล้ว วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ วัดป่าสุมนามัย จ.ขอนแก่น (สายวิปัสสนา) ได้ละสังขาร อายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐ หลวงปู่อยู่ในสมณเพศมาตั้งแต่เป็นสามเณร และได้ศึกษาหลักปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล โดยนิสัยของหลวงป ู่แล้วไม่ ค่อยพูด จึงไม่ค่อยมีคนรู้ประวัติมากนัก

 

 

๓.    หลวงปู่ฮื้อ  เขมจารี

 

 

วัดป่ามิ่งเมืองพัฒนาราม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

 

 

 

วัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

มรณภาพแล้ว

 

 

วัดป่าคีรีวัน  จ.ขอนแก่น

 

 

 

๖.    พระอาจารย์ชม  ปภสฺสโร

 

 

 

วัดระโหโพ  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 

 

 

๗.    พระอาจารย์บุญเพ็ง  กปฺปโก     
         ( พระครูวิเวกวัฒนาพร)

 

 

 

วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น

 

 

 

วัดป่าเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

มรณภาำพแล้ว

 

 

๙.    หลวงปู่โพธิ
       ( พระโพธิสารคุณ)

 

 

วัดโพธิโนนทัน บ้านโนนทันริมบึงแก่นนคร อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

อายุ 89 ปี

 

 

๑๐.  พระอาจารย์กล้วย

วัดป่าธรรมอุทยาน  ถ.มิตรภาพ  เลย รพ.ศรีนครินทร์ไป ทาง  อุดร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOME