วัดพระกรรมฐานบางส่วน จ.กาฬสินธ์

( จากหนังสือ บูรพาจารย์ จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ โดยมูลนิธิพระอาจารย์มั่น )

๑.   พระอาจารย์ทองคำ  จารุวณฺโณ(ญาโนภาโส)

 

 

 

วัดโพธิ์ชัยมะนาว จ.กาฬสินธ์

   

๒.   พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ

 

  วัดป่ามัชฌิมาวาน   อ.เมือง   จ.กาฬสินธ์    

๓.   พระอาจารย์มหาเขียน  จิตสีโล (พระอริยเวที)

 

  วัดรังสีปาลิวัน  จ.กาฬสินธ์    

๔.   พระอาจารย์แดง  ธมฺวกฺขิโต(พระสุธรรมคณาจารย์)

 

  วัดประชานิยม  จ.กาฬสินธ์    

๕.   พระอาจารย์อ่อน  จกธมฺโม( พระธรรมมานุวัตร)

 

  วัดประชานิยม จ.กาฬสินธ์    
         
         
         
                  
                     HOME