เสียงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา
หลวงพ่อประสิทธิ์   ปุญญมากโร
วัดป่าหมู่ใหม่   อ.แม่แตง   จ.เชียงใหม่

 
เรื่อง
๑. พระธรรมเทศนา ช่วงเข้าพรรษาเรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐
๒. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษาเรื่อง พระสูตร วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐
๓. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษาเรื่อง การเดินจิตในกาย วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
๔. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษา วันที่ ๒๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษา วันที่ ๒๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐
๖. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษา วันที่ ๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษา วันที่ ๒๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐
๘. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษา วันที่ ๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐
๙. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษา วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐. พระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๑. พระธรรมเทศนา เรื่อง เทวทูต เทวธรรม
๑๒. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๓. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๔. พระธรรมเทศนา งานศพแม่ต้อ วัดสันติธรรม เชียงใหม
๑๕. พระธรรมเทศนา เรื่อง มรณานุสติ ปี ๒๕๔๐
๑๖. พระธรรมเทศนา วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
๑๗. พระธรรมเทศนา วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๘. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖
๑๙. พระธรรมเทศนา วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๐. พระธรรมเทศนา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๒. พระธรรมเทศนา วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๓. พระธรรมเทศนา วันที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๕. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๖. พระธรรมเทศนา วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๗. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๘. พระธรรมเทศนา วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๙. พระธรรมเทศนา วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๐. พระธรรมเทศนา วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
   
   
   
   

HOME