Make your own free website on Tripod.com

 

 


ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์วันวิสขบูชา
ณ วัดสันติธรรม เชียงใหม่

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระธาตุของพระอริยเจ้าในยุคปัจจุบัน
และเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ. อุโบสถ วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.ของทุกวัน

ในวาระอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในปีนี้
ทางวัดสันติธรรม จึงจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก
โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชน เกี่ยวกับพระธาตุ ซึ่งเแบ่งออกเป็น ๓ หมวด
๑. หมวดพระบรมสารีริกธาตุ
๒.   หมวดพระอรหันตธาตุยุคพุทธกาล
๓.   หมวดพระธาตุของพระอริยเจ้ายุคปัจจุบัน

โดยแต่ละหมวดประกอบด้วยรูปภาพ และคำบรรยาย อธิบายความหมาย และความเป็นมา ลักษณะ พร้อมคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
ของพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมจัดแสดง พระบรมสารีริกธาตุองค์จริง สัณฐานต่างๆ ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าชม
และสักการะอย่างใกล้ชิด พระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หมวดพระอรหันตธาตุยุคพุทธกาล มีการจัดแสดงพระธาตุของพระอริยสาวกองค์สำคัญๆ หลายสิบองค์ เช่น พระธาตุพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา
หมวดพระอรหันตธาตุยุคปัจจุบัน มีการรวบรวมพระธาตุ อัฐิธาตุ และเกศาธาตูของพระอริยสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบัน
เป็นจำนวนมากกว่า ๕๐ องค์ อาทิ เช่น

๑.   หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี
๒.   หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
๓.   ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง ลำพูน
๔.   หลวงปู่ดูลย์  อตุโล  วัดบูรพารา  จ.สุรินทร์
๕.   หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  วัดหินหมากเป้ง  จ.หนองคาย
๖.   หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม  วัดป่าสัมมานุสรณ์  จ.เลย
๗.   หลวงปู่แหวน   สุจิณโณ  วัดดอยแม่ปั๋ง  จ.เชียงใหม่
๘.   หลวงปู่ขาว  อนาลโย  วัดถ้ำกลองเพล   จ.หนองบัวลำภู
๙.   หลวงปู่ตื้อ  อจลธัมโม  วัดอรัญญวิเวก  จ.นครพนม
๑๐.  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
๑๑.  ครูบาพรหมา  พรหมจักโก  วัดพระพุทธบาทตาากผ้า จ.ลำพูน
๑๒.  หลวงปู่สิม  พุทธาจาโร  วัดถ้ำผาปล่อง  จ.เชียงใหม่
๑๓.  หลวงพ่อพุทธทาส  อินทปัญโญ  สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์
๑๔.  พระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงพ่อทองอินทร์) วัดสันติธรรม          จ.เชียงใหม่

    และพระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานอีกมากมาย ฯลฯ

ในวโรกาสนี้ ทางวัดสันติธรรม ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม อบรมภาวนา เจริญพระธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

โดยมีกำหนดการดังนี้


วันที่

เวลา
องค์เทศน์
     วันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐  น.      หลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญญมากโร  วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
     วันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐      เวลา ๑๙.๐๐ น.      พระมหากิตติ  กิติวัณโณ  วัดสันติธรรม เชียงใหม่
     วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระมหาเขษียร  เขมโก  วัดสันติธรรม เชียงใหม่
     วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐      เวลา  ๐๙.๓๐ น.      วันวิสาขบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดสันติธรรม เชียงใหม่
       เวลา  ๑๙.๓๐ น.      ทำวัตรเย็น , ฟังพระธรรมเทศนา แสดงธรรมโดย พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาส
     วัดสันติธรรม และจากนั้นทำพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถและเจดีย์
     วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐  น.       พระพุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ)
     วัดล้านนาญาณสังวราราม
     วันที่  ๒  มิถินายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระครูวิมลธรรมรัต  เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม  เชียงใหม่
     วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระครูวิมลธรรมรัต  เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม  เชียงใหม่
     วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระครูจิตตภัทราภรณ์  วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
     วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.       หลวงปู่ฟัก สนฺตธมฺโม  วัดป่าเขาน้อยสามผาน  จ.จันทบุรี
     วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระครูสิริบุญวัฒน์  วัดเจติยบรรพต  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
     วันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระมหาไพ  ผลปุญฺโญ  วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่
     วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระครูโสภณกิตยาภรณ์  วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
     วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระมหาสุทธสิทธิ์ สุทฺธจิตฺโต  วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่
     วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระเทพวรสิทธาจารย์  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
     วันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระอาจารย์โกวิน  กนฺตธมฺโม(หลวงตาน้อย) วัดภูสิงห์ จ.หนองคาย
     วันที่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระครูสุเมธปัญญาคุณ  วัดสันติวนาราม  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่
     วันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      หลวงพ่อประสงค์              จ.จันทบุรี
     วันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระราชเจติยาจารย์  วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
     วันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระอาจารย์บุญช่วย  ปุญญวนฺโต  วัดป่าภูริทัตปฏิทาราม  จ.ปทุมธานี
     วันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.      พระครูธรรมวิวัฒนคุณ  วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
     วันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๐      เวลา  ๑๙.๐๐ น.
     หลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
     และประกอบพิธีปิดนิทรรศการ
     

ในการนี้ทางคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาวัดสันติธรรม ได้มีมติเห็นชอบให้ทำการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่
และพิพิธภัณฑ์พระธาตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ สำหรับเก็บรักษาพระธาตุแบบถาวร ประจำวัดสันติธรรม เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและสักการะได้ทุกวัน

อาคารพิพิธภัณฑ์พระธาตุนั้นออกแบบให้เป็นทรงล้านนาโบราณ แบ่งเป็นสองชั้น ชั้นล่างเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้ง อัฐิธาตุ และอัฐบริขารบูรพาจารย์วัดสันติธรรม ได้แก่
๑.   พระญาณสิทธาจารย์  ( หลวงปู่สิม  พุทธาจาโร )
๒.   พระนพีสีพิศาลคุณ พระนพีสีพิศาลคุณ หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต )

ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารริกธาตุ ที่ได้รับพระพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุสัณฐาน พรรณะต่างๆ
๑.   จัดแสดงพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
๒.   จัดแสดงพระธาตุและรูปภาพของพระอริยเจ้ายุคปัจจุบัน

HOME